Potilasrekisteriseloste

1 REKISTERIN PITÄJÄ

Carepro Oy (Carepro Oy harjoittaa myös toimintaa aputoiminimellään Mommy & Me)
Y-tunnus: Y-2586752-4
Kulosaaren puistotie 42 00570 Helsinki
p.044 973 01 38
info@mommyandme.fi, www.mommyandme.fi

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Hanna Roiha
Kulosaaren puistotie 42 00570 Helsinki
p.044 973 01 38
hanna.roiha@mommyandme.fi

3 REKISTERIN NIMI

Carepro Oy:n potilasrekisteri

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Potilaiden ja asiakkaiden tutkimusten ja hoidon suunnittelu, toteutus ja arkistointi.
Rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnittelu ja tilastointi.

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Potilaan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot
Potilaan nimeämä yhteyshenkilö ja alaikäisen huoltaja
Potilaan hoidon kannalta välttämättömät terveystiedot ja esitiedot
Muut hoidon kannalta välttämättömät tiedot
Laboratorio-, kuvantamis- ja muut tutkimustiedot
Ajanvarausta ja laskutusta koskevat tiedot
Merkinnän tekijän tai lukijan tiedot

6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilö itse ja alaikäisen lapsen huoltaja.
Henkilökunta, tutkimusten ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot ja konsultaatiovastaukset ja lausunnot.
Muista hoito- tai kuntoutusyksiköistä henkilön tai alaikäisen lapsen huoltajan suostumuksella saatavat asiakirjat.
Työterveyshuollon asiakasyritykset, työnsuhdetiedot.

7 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Henkilölle itselleen, ellei siihen ole lainsäädännöllistä estettä.
Lainsäädännön erityismääräyksiin perustuen viranomaisille, tutkimuslaitoksille ja vakuutuslaitoksille.

8 TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Järjestelmästä ei luovuteta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

9 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Paperiset arkistot säilytetään lukollisissa arkistokaapeissa valvotuissa tiloissa.
Potilastiedot tallennetaan Carepro Oy:n keskitettyyn potilasrekisteriin potilaan kirjallisen
suostumuksen perusteella. Tällöin, ajanvaraus- ja laskutustietoja sekä tutkimusvastausten
merkitsemistietoja lukuun ottamatta, potilasasiakirjan luku- ja merkitsemisoikeus on vain käyntiin liittyvällä hoitavalla lääkärillä.

ATK:lle tallennettuihin tietoja voi päästä katsomaan / käsittelemään vain potilastietojärjestelmään kirjautumalla. Käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisia. Rekisterinpitäjän ylin johto päättää organisatorisista ratkaisuista ja antaa käyttöoikeudet siinä laajuudessa kuin työtehtävät niitä edellyttävät.

Potilastietojen käyttöä valvotaan lokitietoja seuraamalla.

10 TARKASTUSOIKEUS

Potilaalla on oikeus tarkastaa omat potilastietonsa veloituksetta kerran vuodessa. Kirjallinen tarkastuspyyntö toimitetaan kyseessä olevan toimipaikan vastaavalle lääkärille. Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksissa, jolloin katsotaan annettavan tiedon saattavan aiheuttaa vakavaa vaaraa potilaan terveydelle tai hoidolle tai jonkun muun oikeuksille. Tiedot luovutetaan potilaalle kirjallisena. Ennen luovutusta potilaan henkilöllisyys tarkastetaan kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta.

11 OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Potilaalla on oikeus vaatia potilasrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaaminen ilman viivytystä. Vaatimus tulee esittää kirjallisesti ja toimittaa kyseessä olevaan toimipisteeseen osoitettuna yksikön vastaavalle lääkärille tai rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.